oddychová zóna "parčík"

Obec Valaská je sídelný konglomerát zložený z troch celkov: pôvodnej obce Valaská, časti Sídlisko a miestnej časti Piesok. Obec Valaská leží pozdÍž oboch strán dopravnej tepny – cesty 1/66, ktorá spája mestá Brezno a Banská Bystrica.V súčasnosti má obec rozpracovaných množstvo projektov a aktivít. Od rekonštrukcie obecných budov, cez opravu miestnych komunikácií a chodníkov, budovanie odstavných plôch, revitalizáciu námestia, revitalizáciu vnútroblokov, obnovu a výsadbu zelene a budovanie oddychových plôch s prvkami drobnej infraštruktúry. Tiež je obec činná v konaní množstva kultúrnych, ale aj športových podujatí a je dlhoročným členom Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron.

Oddychová zóna „Parčík“ pozostáva z rekonštrukcie existujúceho chodníka, kde sa vymenil súčasný asfaltový povrch za vodopriepustnú dlažbu, vysadili sa nové listnaté stromy, kry, trvalky a trávy, ktoré nahradili existujúci trávnik. Priestor sa tiež doplnil o 3 lavičky. V súčasnosti takýto priestor v obci absentuje a je veľmi žiadaný. Oddychová zóna územie zatraktívnila, ale tiež má ekologický a environmentálny prínos. Vďaka vysadeným stromom, ale aj ostatným rastlinám, sa stal priestor prijemnou zónou na odpočinok, či už domácich ako aj návštevníkov obce.

Vybudovaním tejto oddychovej zóny chcela obec obyvateľom poskytnúť priestor, kde sa môžu stretávať, oddýchnuť si a načerpať pozitívnu energiu z kvitnúcej zelene. Táto zóna bude tiež zachytávať dažďovú vodu z priľahlej komunikácie a zadrží ju v tomto priestore. Do údržby priestoru sa zapojili i obyvatelia priľahlých bytových domov, ktorým priestor pomôže upevniť komunitné vzťahy a starším obyvateľom vyplní čas počas dňa.