Ovčiarstvo a salašníctvo

Chov oviec je tradičným spôsobom hospodárenia vo všetkých horských a podhorských oblastiach Slovenska. Na Muránsku planinu a Čierny Hron sa ovčiarstvo dostalo presídlením obyvateľstva z ovčiarsky tradičných oblastí – napríklad z Hornej Oravy. Rozhodujúci vplyv pri rozvoji ovčiarstva mali veľmi vhodné prírodné podmienky a napríklad v roku 1843 bolo v okolí Tisovca 10 salašov. Ovce sa chovali počas leta na horských lúkach na salašoch a v zime sa sťahovali do dolín do gazdovských dvorov.

Tento tradičný spôsob chovu sa čoraz viac obnovuje i v súčasnosti. V rámci nášho územia v lete hospodári 8 – 10 salašov, kde sa vyrábajú tradičné výrobky – syr, oštiepky, žinčica. Na produkciu syra na salašoch koncom 19.storočia nadviazala bryndziareň rodiny Manicovcov. Spracovávali ovčí syr zo širokého okolia na kvalitnú bryndzu,  ktorá sa vyvážala až do USA. Dnes sa oživila rodinná tradícia výroby bryndze v Tisoveckej bryndziarni, pričom súčasťou bryndziarne je i reštaurácia Dolina, ktorá ponúka chutné bryndzové špeciality.