Cieľom a poslaním združenia je vytvárať podľa svojich možností podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, najmä v kultúre, ale aj vo verejnom a spoločenskom živote a tým prispievať k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.

Cieľom je aj združiť občanov za účelmi:

 • podpora umeleckej tvorby
 • rozvoj kultúry
 • realizácia a nácvik divadelných predstavení, koncertov, kultúrno-spoločenských akcií, hudobno-dramatických akcií
 • výchovnej a vzdelávacej činnosti rozvíjať mladých a talentovaných ľudí, poskytnúť im priestor na odborný a osobnostný rast
 • spolupráca so zahraničnými subjektmi
 • zastupovanie umelcov a umeleckých skupín
 • vzdelávacie aktivity, realizované prostredníctvom workshopov a vzdelávacích seminárov
 • nadväzovanie spolupráce s inými občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami a tretími osobami za účelom realizácie projektov vo verejnoprospešných oblastiach a za účelom skvalitnenia a presadenia cieľov združenia

Súčasne s hlavnými aktivitami je združenie oprávnené:

 • vykonávať informačnú, marketingovú, konzultačnú a poradenskú činnosť
 • organizačne zabezpečovať a usporadúvať semináre, školenia, vzdelávacie programy v súlade s cieľmi združenia
 • zabezpečovať vydavateľskú činnosť prípadne sa spolupodieľať na vydavateľskej činnosti s inými subjektmi

 

Kontakt:

OZ TisArt
ul. Jesenského , 98061 Tisovec

tel.: 047/5493470, 0902 255 663

dsdaxner.tisovec@gmail.com

https://daxnertisovec.webnode.sk/obcianske-zdruzenie-tisart/