Revitalizácia verejného priestranstva - miestna časť Dobroč

Obec Čierny Balog

Výška príspevku: 59 021,21 €

Predmetom projektu je realizácia stavebných prác na vybudovaní autobusovej zastávky v miestnej časti Dobroč a dotvorenie prvkov občianskej vybavenosti (chodníky, parkovanie) na verejnom priestranstve, ktoré je súčasťou centrálnej zóny tejto miestnej časti obce. Realizácia projektu zároveň dotvára doteraz zanedbané a nevyužívané priestranstvo na revitalizované funkčné verejné priestranstvo s prvkami občianskej vybavenosti. 

V rámci projektu sa vybudovali spevnené pochôdzne plochy, ktoré majú funkciu chodníka pre peších, za účelom bezpečného prechodu z autobusovejzastávky na ul, zadná, resp. prechodu k parkovacím miestam a opačne z parkovacích miest k potrebným službám občianskej vybavenosti a pod. 6 parkovacích miest je vybudovaných pozdĺž ulice Zadná. Súčasťou priestranstva je aj trávnatá plocha, ktorá príjemne dotvára priestor, na ktorom bude do budúcna možná ďalšia výsadba verejnej zelene alebodobudovanie prvkami detského ihriska, či zariadení fit-prvkov pre dospelých.