Společná Cidlina

Adresa:

Společná CIDLINA, o. s.

503 63 Nepolisy 75

Webové stránky:

Jana Bitnerová

Ing. Hana Volejníková

Prezentácia:  Spolecna Cidlina.pdf (160,5 kB)

MAS Společná Cidlina vznikla aktivní účastí všech zakládajících členů včetně jednotlivých členských obcí obou mikroregionů. V MAS je sdruženo 36 obcí, které zastupují mikroregiony Cidlina a Novobydžovsko. V současné době má MAS 20 členů, z toho 17 členů zastupuje soukromý sektor (85 %) a 3 členové zastupují veřejný sektoru (15 %).

Místní partnerství pro rozvoj regionu vznikalo od podzimu roku 2002. Po dohodě představitelů dvou mikroregionů a několika podnikatelů byly zveřejněny dvě výzvy upozorňující obyvatelstvo na zahájení přípravy na využití programu Leader a navázání spolupráce s účelem dalšího rozvoje regionu. Uveřejnění bylo provedeno na všech úředních deskách, plakátovacích plochách, místních zpravodajích a internetových stránkách obcí a měst. Každý subjekt měl možnost vyplnit nezávaznou přihlášku, na základě které byli pak zájemci přizváni k prvnímu jednání místního partnerství. První setkání se uskutečnilo 7. května 2003 v Nepolisech. Jediným bodem byla schůzka za účelem vzniku místního partnerství. Zájemcům byly předány k vyplnění předběžné fiše projektů jako podklady pro strategii rozvoje regionu.

Další setkání se uskutečnilo 28.5.2003 a bylo na něm jednoznačně schváleno téma strategie, kterou se měl region řídit a dále rozvíjet: „Zhodnocení místních lidských a kulturních zdrojů, podpora drobného podnikání a společenského a kulturního života včetně volnočasových aktivit obyvatel a návštěvníků regionu.“ Na zpracování strategie se podíleli zájemci ve čtyřech tématických zaměřených pracovních skupinách.

Na dalším setkání dne 21.8.2003 byl zájemcům předložen návrh strategie. Hlavním bodem jednání byla volba řídícího výboru. Účastníci se shodli na platnosti pravidel volby, která byla všem členům zaslána s dostatečným předstihem několika týdnů. Diskusí s následnou volbou bylo rozhodnuto, že do výboru bude zvoleno 15 členů. Současně musí být zachován jeden ze základních principů Leaderu – samospráva nesmí být zastoupena více než 50 %. Na tomto setkání bylo zvoleno 10 členů a dalších 5 bylo dovoleno na schůzce dne 11. prosince 2003.

Místní akční skupina nadále pracovala v zastoupení těchto 15 členů. Veškerou administrativu a přípravu se vznikem místní akční skupiny zajišťovala Obec Nepolisy ve spolupráci s Timou Liberec.

Na ustavujícím zasedání valné hromady dne 23.3.2004 bylo založeno občanské sdružení s názvem Společná Cidlina, místní akční skupina. Celému řídícímu výboru byl předložen návrh stanov  a tento po dohodě a konzultaci s právním zástupcem byl jednohlasně schválen a předložen dne 24. 3. 2004 k registraci na Ministerstvu vnitra. 21.4.2004 bylo sdružení zaregistrováno. Na další schůzce sdružení byly zvoleny jeho orgány.

Sdružení  prošlo mnoha změnami – změna statutárních orgánů, změna stanov, změna názvu – Společná CIDLINA, o.s. – registrace 17.10.2006.

Území MAS je celistvé území jihozápadní části Královéhradeckého kraje. Území bylo vybráno s ohledem na hranice kraje a regionu Severovýchod.

Sledované území Místní akční skupiny (MAS) Společná Cidlina se nachází na 313,4 km2 rovinaté oblasti  východních Čech v jihozápadní části Královéhradeckého kraje v okolí měst Chlumec nad Cidlinou a Nový Bydžov, která plní funkci přirozených spádových center regionu. Území sousedí na západě se Středočeským krajem a na jihu s krajem Pardubickým, je tvořeno dvěma mikroregiony – Novobydžovsko a Cidlina, kromě nichž zahrnuje také obce Klamoš a Olešnice, které nejsou členem žádného svazku. Celá oblast zabírá 6,5 % rozlohy kraje a 0,4 % rozlohy ČR. Celkem je na území Společné Cidliny 36 obcí z toho 2 typicky venkovská středisková města.

Základní charakteristiky sledovaného území

Region NUTS II Severovýchod
Kraj Královéhradecký
Okres Hradec Králové
Rozloha (km2)             313,4
Počet obyvatel (2006)             25 896
Hustota obyvatel/km2             83
Míra nezaměstnanosti v roce 2006 (v %)             9,6