„Vtáka poznáš po perí, dedinčana po kroji“

Hlavným cieľom tohto projektu bola obnova a ochrana hmotného dedičstva predkov prostredníctvom doplnenia súčasného vybavenia „krojového šatníka“ organizácie, a tým aj skvalitnenie ponuky služieb v oblasti cestovného ruchu v Čiernom Balogu.

V súčasnosti poskytuje VYDRA v oblasti CR služby, ktoré umožňujú návštevníkom hlbšie spoznávať národopis, kultúru a život v regióne. Patria tam aj zážitkové programy. Na nich sú animátori oblečení v balockom kroji. Miestny kroj využívajú aj pri iných programoch a príležitostiach (Privítanie po balocky, pri rôznych prezentáciách, výstavách cestovného ruchu, pri reprezentácii obce a regiónu…) V rámci projektu sa zamerali na sviatočný odev, ktorý je najreprezentatívnejší a návštevníkom priblíži miestnu ľudovú kultúru.