Žiadateľ : Obec Muránska Huta

Názov projektu : Výroba a inštalácia informačných a orientačných tabúľ

Stručný obsah projektu 
Projekt rieši osadenie 3 kusov informačno – propagačných tabúľ s maľovanými mapami tohto územia – Obce Muránska Huta. Týmto chceme dosiahnuť lepšiu informovanosť o našej obci, možnosti napojenia sa na turistické chodníky v Národnom parku Muránska planina. Zvýšime propagáciu obce kde v krásnom prostredí sa nachádza kaštieľ a v ňom stála expozícia bulharského kráľa Ferdinanda Coburga.
Projekt poslúži hlavne širokej verejnosti s celého Slovenska a zahraničia, čím sa prispeje ešte k výraznejšiemu spropagovaniu tohto nášho mikroregiónu