Výzva na OH

podopatrenie 7.2

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

vyhlasuje

Výzvu č. MP-ČH 01/2019/OH 7.2 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 30.05.2019

Termín uzávierky príjímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 31.07.2019

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 12.08.2019

 

 Na stiahnutie:

VZOR vyplnenie Žiadosti pre odborného hodnotiteľa Vyzvy MP-CH.docx (203834)