Výzva na OH

podopatrenie 7.4

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

vyhlasuje

Výzvu č. MP-ČH 02/2019/OH 7.4 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

 

 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber odborných hodnotiteľov: 30.05.2019

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 31.07.2019

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 12.08.2019
 

Na stiahnutie:

VZOR vyplnenie Žiadosti pre doborného hodnotiteľa Vyzvy MP-CH.docx (203834)