Výzva na OH

podopatrenie 4.2 a 6.4

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

vyhlasuje

Výzvu č. MP-ČH 05/2050/OH 4 a 6 na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

Podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

Podopatrenie 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Dátum vyhlásenia výzvy: 04.09.2020

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov: 30.09.2020         

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 05.10.2020

 Na stiahnutie: