Výzva na OH

podopatrenie 7.2, 7.4, 7.5

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

vyhlasuje

Výzvu č. MP-ČH 04/2019 OH 7.x na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Podpoatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber odborných hodnotiteľov: 01.08.2019

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 30.08.2019

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 12.09.2019

 

 Na stiahanutie: 

VZOR vyplnenia Žiadosti odborného hodnotiteľa Výzvy MP-ČH.docx (200,8 kB)