Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje oprávneným žiadateľom, že ku dňu 03.01.2022 došlo k aktualizácii č. 01 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy:

  • IROP-CLLD-Q632-512-002
  • IROP-CLLD-Q632-512-003
  • IROP-CLLD-Q632-512-004
  • IROP-CLLD-Q632-512-005

Predmetom aktualizácie č. 01 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte dokumentu pôvodného znenia výzvy a príloh.

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:
1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr,
3. Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov,
4. Príloha č. 6 ŽoPr – Rozpočet projektu.

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa 16.10.2021 (vrátane), ku ktorým nebolo ku dňu nadobudnutia účinnosti aktualizácie vydané oznámenie o schválení alebo oznámenie o neschválení.

V prípade ŽoPr, na ktoré sa vzťahuje táto aktualizácia a boli predložené od 16.10.2021, MAS vyzve žiadateľov na doplnenie ŽoPr v súlade s aktualizáciou výzvy, ak je to pre tieto ŽoPr relevantné.
MAS na tieto účely písomne vyzve dotknutých žiadateľov na zmenu/doplnenie ŽoPr.
Na doplnenie poskytne MAS žiadateľom primeranú lehotu 7 pracovných dní.

Výzvy na stiahnutie dostupné TU