Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje oprávneným žiadateľom, že ku dňu 23.01.2023 došlo k Aktualizácii č. 04 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-Q632-511-001.

Predmetom aktualizácie č. 04 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č.3 výzvy.

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

  1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
  2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr
  3. Príloha č. 2 výzvy – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
  4. Príloha č. 3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu
  5. Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov
  6. Príloha č. 2 ŽoPr – Vyhlásenie o veľkosti podniku
  7. Príloha č. 4 ŽoPr – Rozpočet projektu

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola.

Výzva na stiahnutie: