Napriek zložitej situácii v realizácii programu CLLD na Slovensku sa aktívni členovia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron pod dlhšom čase opätovne stretli na svojom Valnom zhromaždení. Situácia v tomto roku nás donútila posunúť stretnutie členov MAS až na letné mesiace a tak sa výročné Valné zhromaždenie uskutočnilo až teraz 7. júla 2020 vo Valaskej. Členovia si vypočuli zhodnotenie uplynulého roka vo Výročnej a Revíznej správe za rok 2019 a schválili Plán činnosti a Rozpočet na rok 2020.

Začiatok stretnutia sa niesol v zhodnotení jednotlivých činností a aktivít Partnerstva MP-ČH v uplynulom roku 2019, v ktorom okrem mnohých iných aktivít sa napríklad podarilo zrealizovať:

  • Ukončenie projektu na Chod MAS I a podanie žiadosti na jeho pokračovanie – Chod MAS II
  • Vyhlásenie prvej výzvy zo zdrojov operačného programu IROP pre podnikateľov, v rámci ktorej bol prijatý zatiaľ jeden projekt
  • V rámci operačného programu PRV boli vyhlásené dve výzvy pre obce, kde MAS prijala 5 projektov
  • Realizácia malého grantového programu s podporou územia v sume 5900 €, kde sa zrealizovalo 10 projektov
  • Zorganizovanie 2 ročníka fotosúťaže „MASka v objektíve“ a výtvarnej súťaže pre deti „Krásy MAS očami detí“
  • Spolupráca pri výzve na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT a Regionálny produkt HOREHRONIE
  • Rozvíjanie spolupráce s MAS v území Gemer – Malohont a spolupráce s OOCR Gemer a Horehronie

Druhá časť stretnutia nám priniesla realistický pohľad na veľmi zlú situáciu realizácie programu CLLD, ktorý je zaťažený neúmernou byrokraciou a nezvládaním implementačných procesov zo strany riadiacich orgánov programu CLLD. Spojenie týchto problémov so situácii na Slovensku v súvislosti COVID 19 boli dôvodom, že Plán činností a Rozpočet na rok 2020 bol schválený s úpravami v redukovanej forme.

Súčasný stav na riadiacich orgánoch nám neumožňuje plynulú implementáciu stratégie a brzdí reálny prínos finančných prostriedkov do nášho spoločného územia formou vašich nápadov, čo vytvára veľkú nespokojnosť a negatívnu atmosféru nielen v našom území.

Chceme vyjadriť poďakovanie najmä našim samosprávam, za ich pochopenie a trpezlivosť, a za to, že napriek všetkým dlhšie trvajúcim problémom aktíve podporujú svoju miestnu akčnú skupinu a jej činnosť. Ďakujeme všetkým aktívnym členom za ich prácu v minulom roku – členom Rady Partnerstva MP-ČH, členom Revíznej komisie, členom Grantovej komisie a pracovníkom kancelárie MAS.