Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje nezáväznú online výzvu na predkladanie projektových zámerov, ktorá je určená pre kontinuálne vytváranie projektového zásobníka s cieľom umožnenia včasného a efektívneho čerpania finančných zdrojov z Fondu na spravodlivú transformáciu (ďalej aj ako „FST“). FST, ktorého finančné zdroje budú poskytované vo forme grantov, bude v programovom období 2021 – 2027 kľúčovým nástrojom pre riešenie dôsledkov prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo.

Z pohľadu veľkostnej kategórie podnikov môžu byť v rámci FST podporené:

  • mikro, malé a stredné podniky,
  • veľké podniky len v prípade, ak:
  • sú produktívne investície preukázateľne potrebné na zabránenie zániku pracovných miest alebo zmiernenie zamestnaneckých dopadov transformácie, a to vytvorením alebo ochranou značného počtu pracovných miest, pričom nesmú viesť k premiestneniu alebo byť jeho výsledkom;
  • ide o investície na zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES za predpokladu, že takéto investície budú schválené ako súčasť Plánu spravodlivej transformácie. Takéto investície sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na implementáciu Plánu spravodlivej transformácie.

Navrhnuté oprávnené územia: Trenčiansky kraj (horná Nitra), Košický kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj

Indikatívna výška finančných prostriedkov: 459 mil. EUR

Dátum vyhlásenia výzvy: 18. 03. 2021

Typ výzvy: otvorená, nezáväzná

Uzatvorenie I. hodnotiaceho kola: 30. 4. 2021

Bližšie informácie a všetky potrebné dokumenty nájdete na: