Verejné oznámenie z vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi v zadaní zákazky v zmysle Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania s predmetom zákazky:
Elektroiskrová hĺbička

Osoba realizujúca prieskum trhu – užívateľ:
Názov: TISWOOD, s.r.o.
Sídlo: Daxnerova 1411, 980 61 Tisovec
IČO: 47 477 024
IČ DPH: SK2023919854

Predmet zákazky: Elektroiskrová hĺbička

Lehota na predkladanie ponúk: 13.06.2023 do 10:00 hod

Predpokladaná hodnotabez stanovenia PHZ

Kritérium hodnotenia ponúk: najnižšia cena bez DPH

Na stiahnutie: