Miestne akčne skupiny na Slovensku majú možnosť čerpať finančné prostriedky na tzv. Animačné aktivity. „Majú pomôcť pri organizovaní rôznych aktivít v územiach. Ich cieľom  je sprostredkovať informácie o MAS a ich význame pri implementácii programu LEADER pre obyvateľov, návštevníkov a aj pre účastníkov podujatí,“ vysvetľuje Daniela Bednárová z MAS TOPOĽA na východe Slovenska.

Hoci viaceré miestne akčné skupiny zorganizovali zaujímavé exkurzie, navštívili výstavy, vydali rôzne kalendáre, bulletiny, omaľovánky, zorganizovali športové či kultúrne podujatia ako letné kino, fotografické a výtvarné súťaže, možnosti na animačné aktivity nevyužívajú naplno. Majú obavy z komplikovaných procesov v rámci obstarávania podľa usmernenia riadiaceho orgánu a obávajú sa neoprávnených výdavkov, ktoré kontrolóri nemusia uznať. V mnohom majú pravdu. Pri kontrole animačných projektov dominuje byrokracia, v niektorých prípadoch hraničiaca až so šikanou. Potvrdil to webinár zameraný na skúsenosti miestnych akčných skupín s čerpaním finančných prostriedkov na animačné aktivity, ktorý 10. marca zorganizovala Národná sieť Miestnych akčných skupín (NS MAS).

Kontrolóri podľa skúseností MAS žiadali napríklad zdokladovať verejné obstarávanie na vystúpenie folklórneho súboru, ktoré podľa príručky verejné obstarávanie nepotrebovalo, požadovali doložiť dodací list k faktúram, na ktorých bolo priamo uvedené, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, pri kontrole na mieste dve hodiny prepočítavali zvyšok propagačných predmetov vrátane letákov a vizitiek, žiadali bločky alebo výpis z bankového účtu o nákupe jedál pri zahraničnej služobnej ceste, napriek tomu, že MAS nežiadala o preplatenie stravného. Kontrolovali pracovnú zmluvu manažérky a ďalšie doklady, ktoré nemali žiadnu súvislosť s animačnými aktivitami a neuznali výdavok, pretože chýbal úradne overený podpis na splnomocnení pre osobu vykonávajúcu úkony týkajúce sa verejného obstarávania. Asi najodstrašujúcejším príkladom boli tri faktúry vo výške 1 700 eur, ku ktorým prišiel 38 bodový zoznam a kontrola na mieste trvala šesť hodín. „Toto považujeme za zlyhanie individuálneho kontrolóra, ktoré sa nedá paušalizovať, ale stávajú sa aj takéto prípady,“ pripomína Lukáš Pavlech z MAS Holeška.

Podľa podpredsedu NS MAS Petra Nemčeka z MAS Kopaničiarsky región práve skúsenosti mali pre stovku účastníkov veľký význam: „Veľkou pomocou bola práve výmena informácií a skúseností lektorov, ktorí priblížili neuznané výdavky z animácií, požadované doklady k preplateniu žiadostí o platbu za animácie a tiež najčastejšie chyby, ktoré robia MAS v oblasti implementačného procesu.“ Ďalšie pripomienky k implementácii animačných aktivít získala Národná sieť MAS aj vďaka dotazníkovému prieskumu medzi miestnymi akčnými skupinami. Zúčastnilo sa ho 50 MAS, z ktorých 40 je združených v Národnej sieti MAS. Národná sieť všetky pripomienky pošle riadiacemu orgánu, Pôdohospodárskej platobnej agentúre. „Chceme komunikovať, aby sa problémy, s ktorými sa stretávame, odstránili. Znížilo by to obavy MAS z týchto aktivít. Pomohlo by tiež, keby kontrolóri boli vyškolení a mali jednotnú príručku. A napokon, uvítali by sme možnosti zálohovej platby na animácie. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa do nich MAS-ky nehrnú,“ uzavrel Peter Nemček.

Zdroj: sietmas.sk