Národná sieť miestnych akčných skupín (NS MAS) SR vyzýva na záchranu prístupu LEADER na slovenskom vidieku. V celej Európskej únii je LEADER katalyzátorom rozvoja vidieka a miestne akčné skupiny prinášajú do regiónu milióny eur. Na Slovensku je však situácia úplne opačná. V programovom období, ktoré sa končí, LEADER na Slovensku nebol takmer vôbec využitý.

„Dôvodom sú neskoro a zle nastavené pravidlá. Slovenský vidiek tak prichádza o milióny eur. Je to krok späť, pretože v minulosti bolo vďaka prístupu LEADER aj na Slovensku podporených mnoho adresných projektov pre obce, podnikateľov, aj tretí sektor. Priniesli skvalitnenie života a podporu miestnej ekonomiky na slovenskom vidieku,“ vysvetľuje predseda NS MAS Štefan Škultéty.

NS MAS preto v petícii požaduje zjednodušenie a zrýchlenie všetkých procesov implementácie na strane riadiacich orgánov – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pôdohospodárska platobná agentúra. Nečinnosť riadiacich orgánov je hrozbou pre LEADER a celý slovenský vidiek. „Oprávnené subjekty nemajú záujem zapájať sa do výziev o príspevky kvôli neprimeranej administratívnej záťaži a neúmerne dlhej dobe vyhodnocovania projektov. Tá v niektorých prípadoch prekračuje dva roky od podania projektu,“ opisuje situáciu podpredseda NS MAS Igor Pašmík. Čerpanie podľa jeho skúseností znižujú nejasné inštrukcie ohľadne oprávnenosti jednotlivých aktivít a podporovaných činností. „Zbytočná komplikovanosť procesov a extrémna byrokratická záťaž už teraz ohrozujú aj programové obdobie 2021-2027 a efektívne čerpanie prostriedkov,“ upozorňuje Igor Pašmík.

Národná sieť MAS žiada aj navýšenie zdrojov na financovanie prístupu LEADER z Programu rozvoja vidieka, Operačného programu (OP) Slovensko, prípadne iných zdrojov. „Slovensko ako jediná krajina v rámci Európskej únie ide opačným smerom, a od multifondového zamerania sa odvracia. Prístup LEADER ostane v podstate posledným nástrojom, prostredníctvom ktorého budú môcť obce čerpať prostriedky na lokálne potreby a zámery,“ zdôrazňuje podpredseda NS MAS Peter Nemček. Ako dodáva, prostredníctvom EŠIF sa budú podporovať primárne veľké a integrované projekty: „Malé adresne cielené projekty v tejto konkurencii uspejú len ťažko, preto je potrebné pristúpiť k multifondovému prístupu a to financovaniu projektov prostredníctvom miestnych akčných skupín aj z Operačného programu Slovensko či iných zdrojov. Aktuálne je v rámci OP Slovensko na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom MAS vyčlenených doslova nula eur. Pri adekvátnej výške nenávratného finančného príspevku je možné v regiónoch podporiť miestne kapacity a zabezpečiť rozvoj naprieč všetkými odvetviami ako je podnikanie, školstvo, kultúra, poľnohospodárstvo, životne prostredie, turizmus, zdravotníctvo, atď.“

Národná sieť MAS pripomína, že nepripravenosť metodických dokumentov na strane riadiacich orgánov spôsobila neefektívne míňanie prostriedkov na chod kancelárií miestnych akčných skupín, ktoré administratívne a personálne zabezpečujú vyhodnocovanie jednotlivých projektov. Mnohé miestne akčné skupiny už teraz nemajú z čoho pokryť svoje financovanie a hrozí im kolaps. Preto je nevyhnutné zabezpečiť udržateľnosť miestnych akčných skupín ako nositeľa všestranného rozvoja vidieckych regiónov.

Všetky požiadavky NS MAS spolu úzko súvisia a je potrebné riešiť ich súbežne a koordinovane. Je nevyhnutné zachrániť momentálne prebiehajúce obdobie a existujúce miestne akčné skupiny, aby bolo možné preliať príklady dobrej praxe a fungovania aj do ďalšieho obdobia. S tým úzko súvisí promptná a efektívna príprava budúceho programového obdobia. „Požadujeme urgentnú prípravu programového obdobia 2021 – 2027, ktorá umožní efektívny rozvoj vidieka. Chronický neúspech a nepripravenosť slovenských riadiacich orgánov sú označované za medzinárodnú hanbu. Aj samotné členské štáty riešia neúspech a fiasko realizácie tohto obdobia na Slovensku. Naši partneri v susedných krajinách v súvislosti s prístupom LEADER už pripravujú výzvy na predkladanie projektov v rámci nového programového obdobia 2021-2027, zatiaľ čo slovenské riadiace orgány ešte len veľmi ťažkopádne začínajú uvoľňovať finančné prostriedky z programového obdobia 2014-2020,“ uzatvára predseda NS MAS Štefan Škultéty.

Petícia za záchranu prístupu LEADER na Slovensku je zverejnená na stránke mojapeticia.sk, kde ju môže podpísať každý človek, ktorému záleží na podpore a rozvoji slovenského vidieka. Pridajte sa aj vy!

https://www.mojapeticia.sk/campaign/zachranme-pristup-leader-na-slovensku/943ea19d-5874-4bc5-b0b2-65f5499d966a?fbclid=IwAR3v1hAIZQDhTkaakdNv4oZH8R3CgD1HgqyjO1iBZdUybtzCTesW9hps-Bg

Zdroj: NS MAS