Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach v rámci aktivity C2 Terénne a ambulantné služby

Výzva je otvorená a maximálny príspevok na jeden projekt je vo výške 100 000 €

Podrobné informácie o výzve sa dozviete TU

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:

    • e-mailovej adresy: partnerstvompch@gmail.com
    •  na tel. čísla: +421 950 464 462, +421 950 464 450
    • osobne na adrese: Kancelária Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, Nám. Dr. V. Clementisa 87, 980 61 Tisovec