Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje výzvy č. MAS_021/7.2/5, MAS_021/7.4/4, MAS_021/7.5/5, na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie, 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry a 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Výzvy sú určené pre mestá, obce, združenia obcí v území MAS a to na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií v malom rozsahu, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd, úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov aleje, pešie zóny, nábrežia. Žiadať môžu tiež na výstavba/rekonštrukcia/modernizácia/rozšírenie  športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov/ vonkajší exteriérový priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia, domov smútku i na zelenú infraštruktúru, rekreačnú infraštruktúru a pod.

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP : 31.07.2023   

 

 

 Dokumenty na stiahnutie:

 

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:

    • e-mailovej adresy: partnerstvompch@gmail.com
    •  na tel. čísla: +421 950 464 462, +421 950 464 450
    • osobne na adrese: Kancelária Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, Nám. Dr. V. Clementisa 87, 980 61 Tisovec