Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje oprávneným žiadateľom, že ku dňu 08.02.2021 došlo k aktualizácii č. 03 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-Q632-511-001.

Predmetom aktualizácie č. 03 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte dokumentu aktualizácie 02 výzvy a príloh.

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

 1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok (aktualizovaná)
 2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr (aktualizovaný)
 3. Príloha č. 3 Formulára ŽoPr – Test podniku v ťažkostiach (príloha zrušená)
 4. Príloha č. 4 Formulára ŽoPr – Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa (formulár úverového prísľubu) (príloha zrušená)
 5. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu (zmena číslovania – Príloha č. 4)
 6. Príloha č. 7 Formulára ŽoPr – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (zmena číslovania – Príloha č. 5)
 7. Príloha č. 8 Formulára ŽoPr – Finančná analýza (zmena číslovania – Príloha č. 6)
 8. Príloha č. 8a Formulára ŽoPr – Inštrukcia k finančnej analýze (zmena číslovania – Príloha č. 6a)
 9. Príloha č. 12 Formulára ŽoPr – Prehľad minimálnej pomoci (zmena číslovania – Príloha č. 10)
 10. Príloha č. 2 výzvy – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov (aktualizovaná)
 11. Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov (aktualizovaná)

 

Zmeny vo výzve sú účinné odo dňa zverejnenia oznámenia o zmene výzvy na webovom sídle MAS, t.j. od 09.02.2021

Celá výzva na stiahnutie: https://muranskaplanina.com/clld-2017-2023/opatrenia-vyzvy/opatrenie-irop-5-1-1/