Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje oprávneným žiadateľom, že ku dňu 11.11.2020 došlo k aktualizácii č. 02 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-Q632-511-001.

Predmetom aktualizácie č. 02  sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

V rámci aktualizácie č. 02 bola zároveň vykonaná formálna úprava vo výzve, prílohách výzvy a v prílohách žiadosti o príspevok (ďalej aj „ŽoPr“), a to výmena loga ministerstva v záhlaví dokumentov v súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja (zodpovednej za riadenie IROP) z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

  1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok
  2. Výzva, prílohy výzvy a prílohy ŽoPr – iba zmena loga v záhlaví dokumentov

Zmeny vo výzve sú účinné odo dňa zverejnenia oznámenia o zmene výzvy na webovom sídle MAS, t.j. od 12.11.2020

 

Celá výzva na stiahnutie: https://muranskaplanina.com/clld-2017-2023/opatrenia-vyzvy/opatrenie-irop-5-1-1/