Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 1 Výzvy č. MAS_021/7.2/3.

 

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   25.08.2020

Termín uzávierky predkladania ŽoNFP:   20.11.2020

Celá výzva na stiahnutie: