MAS Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje žiadateľom, že  ku dňu 29.12.2023 bude z  dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve predčasne uzatvorená výzva

IROP-CLLD -Q632-511-001 Aktivita A1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

IROP-CLLD-Q632-512-007  Aktivita E1 – Trhové priestory

IROP-CLLD-Q632-512-008  Aktivita C2 – Terénne a ambulantné služby

Zároveň, ku dňu 29.12.2023 bude z dôvodu vyčerpania alokácie vyčlenenej na danú výzvu predčasne uzatvorená výzva

IROP-CLLD-Q632-512-006  Aktivita C1 –  Komunitné sociálne služby