Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (do 19.07.2022 Daxnerova 1120, 980 61 Tisovec), IČO: 378 909 72, zapísané v Registri mimovládnych neziskových organizácií, registračné číslo VVS/1‑900/90‑18335, zastúpené Mgr. Irenou Milecovou, predsedkyňou občianskeho združenia týmto oznamuje, že s účinnosťou od 20.07.2022 mení svoje sídlo z pôvodného sídla: Daxnerova 1120, 980 61 Tisovec na nové sídlo spoločnosti Nám.Dr.V.Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec.

Združenie zároveň informuje, že v súvislosti so zmenou sídla ostávajú všetky platné zmluvy uzatvorené do 19.07.2022 s uvedením pôvodného sídla aj po tejto zmene v platnosti, prípadné zmluvné vzťahy sa budú upravovať dodatkami k zmluvám.

Kancelária spoločnosti sa nachádza v nezmenených priestoroch na námestí v Tisovci na adrese: Nám.Dr.V.Clementisa 87, 980 61 Tisovec.

Ďakujeme za pochopenie.