Verejné oznámenie z vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi v zadaní zákazky v zmysle Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania s predmetom zákazky:
„Strojné vybavenie firmy Ven Wood, s.r.o.“

Osoba realizujúca prieskum trhu – užívateľ:
Názov: Ven Wood, s.r.o.
Sídlo: Bakulínyho 930/28 , 980 61 Tisovec
IČO: 46 999 795
IČ DPH: SK2023727684

Predmet zákazky: Strojné vybavenie firmy Ven Wood, s.r.o.

Lehota na predkladanie ponúk: 14.03.2023 do 9:00 hod

Predpokladaná hodnota: bez stanovenia PHZ

Kritérium hodnotenia ponúk: najnižšia cena bez DPH

 Na stiahnutie: