Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „Partnerstvo MPČH“) vyhlasuje výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014-2020“) pre obce, mestá, združenia obcí, podnikateľský sektor ako aj pre samostatne hospodáriacich roľníkov (ďalej len „SHR“) v území Muránskej planiny a Čierneho Hrona.

Dňa 25.8.2020 Partnerstvo MPČH vyhlásilo výzvy pre obce, mestá, združenia obcí, podnikateľský sektor ako aj pre SHR, kde je možné podávať svoje projektové zámery v piatich  opatreniach z PRV SR 2014-2020.

Pre mestá a obce sú vyhlásené výzvy:

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

 

Pre podnikateľský sektor a SHR sú vyhlásené výzvy:

4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

 

Všetky ďalšie potrebné informácie o výzvach sa dozviete aj :

  • v kancelárii Partnerstva MPČH, Nám. Dr. V. Clementisa 87, Tisovec
  • na telefónnom čísle: 0950464450
  • e-mailom: partnerstvompch@gmail.com