Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH)

z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a

vo verejných infraštruktúrach v rámci aktivity 

B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

C1 Komunitné sociálne služby

E1 Trhové priestory

 

Viac informácií o jednotlivých vyhlásených výzvach sa dozviete na konkrétnych odkazoch: