Vzhľadom na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti so šíriacou sa pandémiou koronavírusu a ochorenia COVID-19 z dôvodu zmiernenie dopadov koronakrízy sa UPVII rozhodol zrušiť „Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, kód výzvy: 6983/2019/OSMRR“ v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. a všetky žiadosti, ktoré boli na základe uvedenej výzvy predložené nebudú ďalej posudzované.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu podľa § 9 písm. g) a nasl. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov vyhlasuje novú „výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja“ – Zmiernenie dopadov koronakrízy.

Oprávnenými aktivity zamerané na zmiernenie dopadov koronakrízy podporou tvorby a udržania pracovných miest a aktivitami na podporu lokálnych komunít.

Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú subjekty územnej spolupráce podľa § 13 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja – obec a vyšší územný celok.

Oprávnené obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2021.

Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 10 000,00 eur.

Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 50 000,00 eur.

Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 90 %.

Viac informácií a všetky potrebné dokumenty na stihnutie k výzve nájdete na: https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html