Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje výzvu č. MAS_021/6.1/1 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 6.1 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Výzva je určená na začatie podnikateľskej činnosti a rozvoj poľnohospodárskych podnikov mladých poľnohospodárov v oblasti živočíšnej a/alebo rastlinnej výroby. Žiadateľmi v rámci  výzvy môžu byť uchádzači  –   fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie2003/361/ES), ktorá v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov (t.j. nedosiahla 41 rokov), má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ, resp. začína pôsobiť v poľnohospodárskom podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ (poľnohospodársky podnik je podnik, ktorý má v doklade o oprávnení podnikať uvedenú poľnohospodársku činnosť (živočíšna výroba a/alebo rastlinná výroba) – činnosti uvedené v sekcii A NACE.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 25.05.2023

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP : 26.06.2023   

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:

    • e-mailovej adresy: partnerstvompch@gmail.com
    •  na tel. čísla: +421 950 464 462, +421 950 464 450
    • osobne na adrese: Kancelária Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, Nám. Dr. V. Clementisa 87, 980 61 Tisovec