Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje výzvy č. MAS_021/4.1/1, MAS_021/6.4/3, MAS_021/8.5/1, na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností a 8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov

Výzvy sú určené pre rôzne formy podnikateľov v území MAS a to na obstarania technického a technologického vybavenia špecializovanej rastlinnej výroby, inovatívneho vybavenie v poľnohospodárstve, taktiež na výstavbu ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení,  doplnkových relaxačných a reakreačných zariadení v nadväznosti na existujúce ubytovacie zariadenie. Zároveň môžu záujemcovia žiadať finančné prostriedky  na náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy.

 

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP 31.07.2023   

 

 Dokumenty na stiahnutie:

 

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:

    • e-mailovej adresy: partnerstvompch@gmail.com
    •  na tel. čísla: +421 950 464 462, +421 950 464 450
    • osobne na adrese: Kancelária Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, Nám. Dr. V. Clementisa 87, 980 61 Tisovec