Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásili v poradí 16. ročník grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 60 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.

16. ročník Zelených oáz

Výzva na podávanie projektov je otvorená od 22. decembra 2021 do 17. januára 2022. Po uzávierke prijímania žiadostí odborná komisia vyberá najlepšie návrhy projektov, ktoré sú priamo podporené. Zároveň vyberá z každého kraja 1 projekty, o ktorých rozhodujú hlasy verejnosti. Projekty sa realizujú od marca 2022.

Svoje návrhy môžete podávať:

Všetky dôležité informácie nájdete v PROPOZÍCIE ZELENÉ OÁZY 2022

Popis programu

Cieľ programu

Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

Téma 16. ročníka Zelených oáz: Stromy medzi nami

Šestnásty ročník grantového programu Zelené oázy podporuje výsadbu stromoradí a alejí, ktoré prepájajú miesta a lokality, a symbolizujú medziľudskú spoluprácu, spolupatričnosť a priateľstvo.

Stromy na uliciach, medzi jednotlivými mestskými časťami, medzi obcami. Stromy lemujúce cesty vedúce k rekreačnými areálom, turisticky zaujímavým miestami v blízkej dostupnosti miest a obcí. Stromy, ako živé koridory, ktoré spájajú izolované ostrovčeky zelene a podporujú lokálnu rastlinnú, ale aj živočíšnu rozmanitosť. Obnova súčasných prípadne historických alejí.

Výsadba stromov je jedným z dôležitých dlhovekých adaptačných opatrení slúžiacich k zadržiavaniu vody v krajine. Podporuje rozmanitosť života a ovplyvňuje mikroklímu. Stromy, ich vzhľad, počet, druhy a spôsob výsadby významne ovplyvňujú vzhľad a charakter celej krajiny. Staré majestátne stromy veľa prezrádzajú o našej minulosti a o tom,  ako vnímali krajinu naši predkovia.  Dnešná výsadba stromov je zase nádejou pre budúce generácie. Stromy strážia, ponúkajú úkryt, tieň, domov, plody, vymedzujú hranice. Preto pomocou programu Zelené oázy podporujeme  výsadbu stromov v kultúrnej krajine. Stromov pôvodných – takých, ktoré do našej krajiny tradične patria a ktoré sa stanú našim budúcim bohatstvom.

Grantový program podporuje

• výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (hlavne drevín, ale aj trvalých trávnatých porastov, kvetov, ovocných a zeleninových kultúr, obnovu starých sadov, podporu pestovania krajových odrôd s cieľom zachovávať, alebo rozširovať genofond),
• vytvorenie, alebo obnovu prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad: stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, zariadenia slúžiace na oddych, pričom hodnotený je aj environmentálne prijateľný spôsob zhotovenia,
• vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných plochách (obecné,
školské, komunitné a pod.), podpora zadržiavania a opätovného využívania dažďovej vody pre potreby produkčných alebo okrasných záhrad,
• zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších/ bežkárskych, konských, (vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckej turistiky a pod.),• čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov,
• sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít,
• prezentáciu lokálnych, regionálnych produktov,
• zriadenie vhodných ukážkových priestorov na chov malých hospodárskych zvierat a včiel
v kombinácii s vyššie uvedenými zelenými plochami,
• sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených, alebo inak krajinársky hodnotných územiach.

Kto môže žiadať o grant

• registrované mimovládne neziskové organizácie,
• základné a stredné školy a školské organizácie,
• centrá voľného času a komunitné centrá ,
• mestá a obce – samosprávy len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených oprávnených žiadateľov,

Výška grantu: 1 000 – 5 000 eur

Najlepší projekt

Po ukončení realizácie všetkých projektov na jeseň 2022 bude vyhodnotený najlepší projekt. Ten získa okrem ocenenia aj finančnú  odmenu 1 000 eur. Použitie týchto prostriedkov je viazané výhradne na udržateľnosť či ďalší rozvoj víťazného projektu.

Výber projektov 

Po uzávierke grantového kola odborná komisia, posúdi všetky  žiadosti o grant a vyberie z nich maximálne 25 projektov, ktoré sa  najviac zhodujú s témou ročníka alebo s pod témami grantového programu a ktoré sú v súlade s Kritériami hodnotenia. Z vybratých projektov najviac 15 bude podporených priamo.  

Nový formát hlasovania verejnosti 

Odborná komisia vyberie aj 8 projektových žiadostí, z každého kraja jednu. Tieto postúpia do verejného hlasovania. O ôsmich projektoch rozhodnú hlasy verejnosti na portáli www.oazy.sk pričom  každý z vybraných projektov získa minimálnu čiastku podpory 1 000 eur a hlasy verejnosti rozhodnú o proporčnom navyšovaní rozpočtu na realizáciu projektov. Do hlasovania postúpi z každého kraja jeden projekt. 

Dôležité termíny

  • 22. novembra 2021 – vyhlásenie / otvorenie 16. ročníka grantového programu Zelené oázy 2022 s témou Stromy medzi nami.
  • január 2022 o 16:00 h – uzávierka prijímania žiadostí o grant
  • január 2022 – hodnotenie projektov
  • február – 18. február  2022 – hlasovanie verejnosti
  • február 2022 – zverejnenie výsledkov a podporených projektov
  • marec až október 2022 – realizácia projektov Projekt musí byť ukončený (zrealizovaný a vyúčtovaný) najneskôr do 30. októbra 2022.
  • november 2022 – vyhodnotenie ročníka 2022

zdroj: https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zelene-oazy