Výzva na predloženie ponuky

Vec: Výzva na predloženie ponuky

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, ako obstrávateľ v zmysle § 8 odsek (1) písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Technické vybavenie kancelárie MAS“

 1. Identifikácia obstarávateľa:

Obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c)  ZVO:

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:

PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA – ČIERNY HRON

Sídlo:   Daxnerova 1112, Tisovec 980 61

Štatutárny zástupca:  Mgr. Irena Milecová

IČO:     37890972

DIČ:      2021890739

IČ DPH:   nie sme platcami DPH

Tel.:  0918 118 034

E-mail:  partnerstvompch@gmail.com

Internetová stránka: www.muranskaplanina.com

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:    SK32 0900 0000 0051 3941 3574

 1. Miesto predloženia/doručenia ponuky:   Nám. Dr. V. Clementisa 87, Tisovec, 980 61
 1. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:   PhDr. Igor Pašmík
 1. Predmet obstarávania:

Predmetom obstarávania je dodávka Technického vybavenia kancelárie MAS (miestnej akčnej skupiny). Jedná sa o výpočtovú, kancelársku a prezentačnú techniku.

 1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Kúpna zmluva

 1. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Príloha 1- Technická špecifikácia predmetu zákazky

 1. Predpokladaná hodnota zákazky:   cena bez DPH   6 725,00 EUR
 1. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

Miesto dodania:  Nám. Dr. V. Clementisa 87, Tisovec, 980 61

 1. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

Prvá časť predmetu zákazky položky a.) – e.) do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

Druhá časť zákazky položky f.) – i.) do 4-och týždňov od nadobudnutia účinnosti
zmluvy

 1. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  bez úhrady sú súčasťou výzvy
 1. Financovanie predmetu zákazky:  Integrovaný regionálny opereračný program
 1. Lehota na predloženie ponuky:  7. február 2018 do 15:00 hod rozhodujúci je dátum doručenia
 1. Spôsob predloženia ponuky:  emailom, poštou alebo osobne
 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:

Ponuky budú vyhodnocované na základe kritérií:  miery dodržania cenových limitov na jednotlivé položky a celkovej ceny v EUR vrátane DPH = 100%.

Spôsob vyhodnocovania:

Ku každej položke a celkovému sumáru je stanovený optimálny cenový limit a maximálna cenová váha položky.

Každá položka a celkový sumár budú samostatne bodovo ohodnotené na základe ponúknutej ceny a stanovených cenových limitov.

Vzorec na výpočet bodov za položku:

Optimálny cenový limit s DPH  x   Maximálna váha položky

/ Ponúkaná cena s DPH za položku

Počet bodov za položku nemôže prekročiť  Maximálnu cenovú váhu položky

Maximálny počet možných získaných bodov je 100

Ponúkaná cena s DPH za položku nemôže presiahnuť viac ako 133% stanoveného Optimálneho cenového limitu danej položky.

Položky

Stanovený optimálny cenový limit – celková suma vrátane DPH

Stanovený maximálny počet bodov (cenová váha položky)

Ponúkaná cena vrátane DPH*

Získaný počet bodov*

a.) PC zostavy 2 ks

1 200,00 €

12,00

1 200,00 €

12,00

b.) Notebooky 3 ks

1 440,00 €

14,00

1 440,00 €

14,00

c.) Zostavy monitor, klávesnica, myš 2 ks

240,00 €

2,00

240,00 €

2,00

d.) Multifunkčné zariadenie 1 ks

1 860,00 €

18,00

1 860,00 €

18,00

e.) Externé HDD 4 ks

240,00 €

2,00

240,00 €

2,00

f.) NAS server 1 ks

400,00 €

4,00

400,00 €

4,00

g.) HDD pre NAS 2 ks

400,00 €

4,00

400,00 €

4,00

h.) Záložný zdroj 1 ks

160,00 €

2,00

160,00 €

2,00

i.) Dataprojektor (interaktívny projektor) 1 ks

600,00 €

6,00

600,00 €

6,00

10. Suma spolu

6 540,00 €

36,00

6 540,00 €

36,00

Celkková hodnota

 

100,00

 

100,00

* Uvedený vzorový príklad výpočtu pri získaní maximálneho počtu  100 bodov

Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka, ktorá získa najvyšší počet bodov.

V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých ponúk sa bude postupovať podľa nasledovných doplkových kritérií:

 1. Kvalita RAM v PC zostavách (typ a veľkosť)
 2. Kvalita procesora v PC zostavách
 3. Kvalita RAM v NTB (typ a veľkosť)
 4. Doplnková vybavenosť NTB
 5. Doplnková vybvenosť MTF

Po vyhodnotení, verejný obstarávateľ bezodkladne na email uchádzača oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk.

Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

 1. Pokyny na zostavenie ponuky:

Ponuky predložiť v jednom vyhotovení formou vyplneného formuláru Cenovej ponuky (Príloha č. 3) v lehote na predkladanie ponúk.

Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.

Ponuku predložiť emailom s názvom „Cenová ponuka Kancelárska technika“ – na email:  partnerstvompch@gmail.com , alebo poštou, či osobne v zalepenej obálke s označením „Cenová ponuka Kancelárska technika“

Ponuku nie je možné predložiť vo variantnom, alebo čiastkovom riešení

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

 1. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
 2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – vyplnený formulár Cenovej ponuky (Príloha č. 3) vrátane presného typového a identifikačného označenia jednotlivých položiek
 3. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.
 1. Otváranie ponúk:  7. 2. 2018 o 15:30 hod v kancelárii obstarávateľa Nám. Dr. V. Clementisa 87, Tisovec, 980 61
 1. Postup pri otváraní ponúk:

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné

 1. Lehota viazanosti ponúk:  do 31.3.2018
 1. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

Igor Pašmík, PhDr,

Tel.: 0903 556 326

Email: partnerstvompch@gmail.com

 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
 • Ostarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle ustanovení a pokynov Zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle Výzvy na predloženie ponuky.
 • Obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk.
 • Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel.
 • Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania:
  • ak nebude predložená žiadna ponuka,
  • ak ani jeden z uchádzačov nesplní podmienky účasti a požiadavky stanovené výzvou
  • ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
 • Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
 • Obstarávateľ od úspešného uchádzača bude pred podpisom zmluvy požadovať doloženie Čestného vyhlásenia, že nie je v konflikte záujmov.
 • Úhrada predmetu tovaru je viazaná na odkladaciu podmienku a to, na podpis Zmluvy o NFP302050N343, maximálne však 30 dní od dodania celého predmetu zákazky.
 • Návrh Kúpnej zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy tvorí prílohu Výzvy.

 

Na stiahnutie:

 

Prílohy:

 

Kompletná výzva v zip. formáte