Výzva na OH

podopatrenie 4.1, 6.1 a 8.1

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron
vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Výzva č. MP-ČH 06/2023/OH 4.1, 6.1, 8.5

Podopatrenie 4.1 Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

Podopatrenie 6.1 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Podopatrenie 8.5 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Dátum vyhlásenia výzvy: 18.04.2023

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov: 31.05.2023         

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 06.06.2023

 Na stiahnutie: