Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca grantov EHP a Nórska, vyhlásilo dňa 18.11.2020 otvorenú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt (č. LDI03) z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“.

Cieľom tejto Výzvy je podpora budovania kapacít menších miestnych organizácií prostredníctvom realizácie miestnych iniciatív a opakovaného použitia osvedčených dobrých postupov miestneho rozvoja a sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v oblastiach zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania a nediskriminácie, s primárnym zameraním na nediskrimináciu.

Základné informácie:

Oprávnení žiadatelia: Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnická osoba v Slovenskej republike

Dátum uzatvorenia výzvy: 1. marec 2021

Maximálna výška žiadaného grantu: 200 000 EUR

Minimálna výška žiadaného grantu: 25 000 EUR

Spolufinancovanie: Pre subjekty verejnej správy a mimovládne organizácie sa spolufinancovanie nevyžaduje

Výsledkom projektu by mali byť služby poskytnuté marginalizovaným rómskym komunitám, zvýšené kapacity organizácií pôsobiacich v oblasti sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a zlepšená sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych komunít. Výzva je určená predovšetkým na podporu mäkkých opatrení, nie investičných opatrení.

 Výzva na stiahnutie:

Všetky ďalšie potrebné dokumenty a informácie k Výzve nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: