Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejnili výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2019.

Územie pôsobnosti Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron zasahuje do okresov Rimavská Sobota a Revúca, preto ak máte v pláne aktivity v týchto okresoch, týkajú sa vás nasledovné výzvy:

Okres Rimavská Sobota – výzva č. 01/OÚ Rimavská Sobota/2018:

 • Vyhlasovateľ výzvy:
  Okresný úrad Rimavská Sobota, Nám. M. Tompu č. 2, 979 01 Rimavská Sobota
 • Dátum zverejnenia výzvy: 16.8.2018
 • Termín na podanie žiadosti: 16.9.2018
 • Kontakty pre účely konzultácií a technickej podpory:
  a) osobne – v telefonicky vopred dohodnutom termíne v sídle Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Rimavská Sobota:
  CEROGEMA, n.o., K. Mikszátha 5038/6, 979 01 Rimavská Sobota
  b) telefonicky: 0908 915 622, 0901 717 201, 0948 913 032
  c) e-mailom: info@cerogema.sk
 • Úplné znenie výzvy nájdete tu:
  https://www.nro.vlada.gov.sk/site/assets/files/1473/vyzva_rs.pdf
 • Informačný seminár k výzve: 04.09.2018 o 09:30 
  v zasadačke Sociálnej poisťovne v Rimavskej Sobote (K. Mikszátha 6)
  Prosíme Vás o potvrdenie účastinajneskôr do 29.08.2018 zaslaním e-mailu na adresu Marta.Konyaova@minv.sk. Do predmetu e-mailu uveďte text: INFOSEMINÁR RIMAVSKÁ SOBOTA.
Okres Revúca – výzva č. 1/OÚRA/2018:
 • Dokumenty spoločné pre všetky výzvy: