Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_021/7.2/2 – zmena prílohy č. 14.

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 2 Výzvy č. 021/7.2/2.

  • Touto aktualizáciou č. 1 MAS Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron v súlade    s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.
  • Dôvodom je zmena kritérií pre výber projektov stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Kritérium pre výber projektov stratégie CLLD „Miera evidovanej nezamestnanosti“ (ak sa projekt realizuje v obci s mierou evidovanej nezamestnanosti k 31.12. predchádzajúceho roka)“ nie je možné z objektívnych dôvodov vyhodnotiť, nakoľko vychádza z identifikovanej nezrovnalosti medzi predmetom hodnotenia a spôsobom preukázania splnenia tohto kritéria. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny s údajmi o miere evidovanej nezamestnanosti na úrovní obcí momentálne nedisponuje. Uvedenú skutočnosť nebolo možné v čase schvaľovania kritérií pre výber projektov stratégie predvídať.
  • Aktualizáciou sa v rámci výzvy mení príloha č. 14 Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku, hodnotiace a rozlišovacie kritériá pre výber projektov pre opatrenia PRV SR 2014-2020. Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS t. j. 17.10.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Aktualizáciou č. 2 došlo ku zmene prílohy č. 14.

Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku, hodnotiace a rozlišovacie kritériá pre výber projektov pre opatrenia PRV SR 2014-2020

 

Na stiahnutie: 

Výberové a hodnotacie kritéria MAS MPČH – aktualizácia

Oznámenie o zmene č.2 Výzvy MAS_021-7.2-2

Aktualizovaná výzva č. 021/7.2./2