Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_021/7.5/1 – predĺženie termínu predkladania ŽoNFP.

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 1 Výzvy č. 021/7.5/1.

  • Touto aktualizáciou č. 1 MAS Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.
  • Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2
  • Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy.
  • Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.
  • Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS t. j. 27.09.2019.
  • Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.
  • Aktualizáciou č. 1 došlo ku zmene dátumu uzavretia výzvy.

 

Typ výzvy:                              uzavretá

Dátum vyhlásenia výzvy:     03.06.2019

Dátum uzávierky výzvy:       31.10.2019

 

Na stiahnutie:

Oznamenie o zmene č. 1 Výzvy

Aktualizovaná Výzva 021/7.5/1