V dňoch 7.- 8. 11. 2019 zorganizovalo Občianske združenie Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja v spolupráci s  Banskobystrickým samosprávnym krajom a Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron a s podporou Rozvojovej agentúry BBSK a Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka – VOKA Krajskú konferenciu rozvoja vidieka v Osrblí za účasti predsedu BBSK p. J. Luntera, zástupcov Úradu BBSK, RA BBSK a zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Hlavnými témami konferencie boli: spolupráca s BBSK v oblasti cestovného ruchu, podpory rozvoja vidieka a regionálneho značenia produktov, problémy s implementáciu programu LEADER, príprava projektov spolupráce a príprava nového programového obdobia.

Účastníci konferencie uvítali hlavne pripravovaný zámer v novom programovom období realizovať cez prístup LEADER aj podporu projektov obcí a aj diverzifikáciu poľnohospodárskych činností. Upozorňujú však, na nevyhnutnosť navýšenia financií na takto novo koncipované opatrenie.

Zástupcovia miestnych akčných skupín z Banskobystrického kraja ocenili úspechy kraja v oblasti rozvoja cestovného ruchu a aj zlepšujúcu sa spoluprácu medzi miestnymi akčnými skupinami a oblastnými organizáciami cestovného ruchu, hlavne v oblasti regionálneho značenia produktov. Stále sa však nenapĺňajú ich očakávania a potreby podpory integrovaného rozvoja vidieka zo strany samosprávneho kraja prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev. Zároveň žiadajú BBSK, aby využil kapacity a odborný potenciál týchto partnerstiev i ostatných aktérov v regionálnom rozvoji pri tvorbe strategických rozvojových dokumentov kraja.

Účastníci konferencie sa obracajú na poslancov zastupiteľstva a vedenie samosprávneho kraja so žiadosťou o podporu uvedených zámerov a zahrnutie všetkých partnerov územného rozvoja do prípravy budúceho programového obdobia rokov 2021 až 2027 vrátane vytvorenia systému spoluúčasti jej finančnej podpory.

Ing. arch. Peter Rusnák,

predseda Vidieckeho partnerstva BB kraja

Zdroj: Vidiecke partnerstvo BB kraja

Foto: Archív MAS Partnerstvo MP-ČH