Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 20. septembra 2018 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2019.

Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom, či organizáciám plniacim úlohy v rámci integrovaného záchrannému systému a pod.

Na projekty je k dispozícii 650 000 €,  minimálna výška dotácie je 1000 €.

Termín uzávierky je 4. novembra 2018.

Detaily nájdu záujemcovia vo zverejnenej výzve  (PDF, 304 kB)

V súvislosti s časovou účinnosťou zákona č. 269/2018 Z. z. vydal Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity príručku pre žiadateľa dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, verziu 2 (PDF, 492 kB). V príručke je publikovaná súčasne časť stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie názvu „Osoba podľa § 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 26. septembra 2018“