Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Integračného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

IROP 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Viac informácií o výzve sa dozviete tu: