Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) opätovne vyhlasuje 

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podopatrenia 7.2, 7.4. a 7.5

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov:  30.08.2019

Viac informácií k vyhlásenej výzve sa dozviete na : 

https://www.muranskaplanina.com/products/vyzvu-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-pre-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok/