Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo dňa 27.6.2018 „Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni“, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27.

V prípade záujmu viac informácií získate na: www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13046