Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“)

vyhlasuje

Výzvu č. MP-ČH 01-2019/VK-7.2/7.5 na výber členov Výberovej komisie pre výzvy MAS_021/7.2/2 a MAS_021/7.5/2

 

Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 

Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber VK:    15.08.2019
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie za člena Výberovej komisie 7.2 / 7.5:      26.08.2019
Výber členov Výberovej komisie sa uskutoční:   27.08.2019

 

Dokumenty na stiahnutie: