.Igor Trnavský, ako obstarávateľ v zmysle § 8 písm. 1) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Technické vybavenie stolárskej dielne“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:   Igor Trnavský

Sídlo:                                    Železničná 3, 976 56 Pohronská Polhora

Štatutárny zástupca:          Igor Trnavský

IČO:                                       37632272

DIČ:                                       1032544843

IČ DPH:                                 SK1032544843

Tel.:                                       0905 515 385

Fax:                                       bez

E-mail:                                  trnavsky@scobis.sk

Internetová stránka:          bez

Bankové spojenie:             Slovenská sporiteľňa, a.s

Číslo účtu / IBAN.:              SK97 0900 0000 0003 0388 8393

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Železničná 3, 976 56 Pohronská Polhora

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Igor Trnavský

4. Predmet obstarávania:

Predmet a názov zákazky:  Technické vybavenie stolárskej dielne

Druh zákazky:    tovary/služby

Kód CPV:            42642100-9 Obrábacie stroje na drevo;

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu);

51530000-6 Inštalácia obrábacích strojov;

80511000-9 Školenie pracovníkov

Stručný opis zákazky:

Dodávka drevoobrábacích technických zariadení pre rozšírenie výroby stolárskej dielne (prevádzka Hlavná 67, Pohronská Polhora), vrátane dopravy na miesto dodania, zapojenia strojov a zaškolenia pracovnej obsluhy strojov:

Predmet zákazky pozostáva z troch strojných zariadení na opracovanie a spracovanie dreva (logických celkov):

Celok č. 1: Štvorhranná fréza na drevo

Celok č. 2: Širokopásová brúska na drevo

Celok č. 3: Turniketový rámový lis

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Kúpna zmluva

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 

Príloha 1 Technická špecifikácia predmetu zákazky

7. Predpokladaná hodnota zákazky:          

63 490,00 € (bez DPH)

8. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Miesto dodania:  Hlavná 67, Pohronská Polhora

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

Termín dodania:  do 3 mesiacov od vystavenia objednávky

Odkladacia podmienka:  Objednávka bude vystavená na základe Kúpnej zmluvy po oznámení  výsledku kontroly verejného obstarávania bez identifikácie nedostatkov vo verejnom obstarávaní/ zo strany donora, ktoré bude realizované po nadobnudnutí účinnosti Zmluvy o projekte

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: 

Bez úhrady, sú súčasťou tejto výzvy

11. Financovanie predmetu zákazky:

Integrovaný regionálny opereračný program SR 2014-2020, prostredníctvom Stratégie CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron –  IROP-CLLD-Q632-511-001

12. Lehota na predloženie ponuky:

24. október 2019 do 16:00 hod.rozhodujúci je dátum doručenia

13. Spôsob predloženia ponuky:

poštou alebo osobne alebo emailom

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Ponuky budú vyhodnocované na základe jedného kritéria:  najnižšia celková cena bez DPH

15. Pokyny na zostavenie ponuky:

Ponuky žiadame predložiť vo forme vyplneného formuláru Príloha č. 2 Cenová ponuka.

V prípade osobného doručenia, alebo doručenia poštou žiadame doložiť Cenovú ponuku  v dvoch vyhotoveniach v zalepenej obálke s označením „Cenová ponuka stolárska technika“

V prípade predloženia ponuky formou emailu zašlite ponuku na email trnavsky@scobis.sk. Predmet emailu označte „Cenova ponuka stolarska technika“ + nazov vašej firmy

Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.

Ponuku nie je možné predložiť vo variantnom, alebo čiastkovom riešení.

 • Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

a. Uvedenie predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.

b. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.)

c. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať podľa určených kritérií)

d. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce (u právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia); tieto doklady predkladá uchádzač iba v prípade, že predlkladá ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.

16. Otváranie ponúk:

25.10.2019 o 11:00 hod. v sídle predkladateľa Pohronská Polhora

17. Postup pri otváraní ponúk:

Otváranie a vyhodnotenie ponúk je neverejné

18. Lehota viazanosti ponúk:

do termínu výsledku kontroly verejného obstarávania bez identifikácie nedostatkov vo verejnom obstarávaní/ zo strany donora

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

Igor Trnavský, tel.: 0905 515 385, email: trnavsky@scobis.sk

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

 • Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle ustanovení a pokynov Zákona o verejnom obstarávaní, Príručka k procesu verejného obstarávania IROP verzia 3.1 a v zmysle Výzvy na predloženie ponuky.
 • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel.
 • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania:
  • ak nebude predložená žiadna ponuka,
  • ak ani jeden z uchádzačov nesplní podmienky účasti a požiadavky stanovené výzvou
  • ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
 • Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
 • Verejný obstarávateľ od úspešného uchádzača bude pred podpisom zmluvy požadovať doloženie Čestného vyhlásenia, že nie je v konflikte záujmov.
 • Úhrada predmetu tovaru je viazaná na odkladaciu podmienku a to, ukončenie výsledku kontroly verejného obstarávania bez identifikácie nedostatkov vo verejnom obstarávaní/ zo strany donora, ktoré bude realizované po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o projekte, maximálne však 30 dní od dodania celého predmetu zákazky.
 • Návrh Kúpnej zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy tvorí Prílohu č. 3 tejto Výzvy

Pohronská Polhora, 14.10.2019

 

Prílohy:

Priloha č. 1 – Techniká špecifikácia predmetu obstarávania

Priloha č. 2 – Formulár cenovej ponuky

Priloha č. 3 – Návrh kúpnej zmluvy

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf