Opatrenie PRV 7.2

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:

PRV 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
 
Dĺžka trvania výzvy: 03.06.2019 – (30.9.2019) 31.10.2019
 

Oprávnení žiadatelia: 

  • Obce a mestá v území MAS
  • Združenia obcí s právnou subjektivitou v území MAS

Intenzita pomoci:

  • 100%

Výška príspevku: 

  • 5 000 – 80 000 €

Objem základnej alokácie:  

  • 255 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti: 

  • Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);
  • zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

 

Oznámenie o aktualizácii č. 1 Výzvy

Oznámenie o aktualizácii č. 2 Výzvy

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

 
 
 
 
 

Informačný seminár

 

Informačný seminár k vyhláseným výzvam na opatrenia 7.2 a 7.5 PRV sa uskutoční 19.06.2019

POZVÁNKA

Prezentácie z informačného seminára: