Opatrenie PRV 7.5

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:

PRV 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 

 

Dĺžka trvania výzvy: 03.06.2019 – (30.9.2019) 31.10.2019

 

Oprávnení žiadatelia: 

  • Obce a mestá v území MAS
  • Združenia obcí s právnou subjektivitou v území MAS

Intenzita pomoci: 

  • 100%

Výška príspevku:

  • 5 000 – 50 000 €

Objem základnej alokácie:

  • 110 000 €

Objem plánovanej dodatočnej alokácie:  

  • 100 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti: 

  • investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry –  miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.
  • investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách  na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.
  • budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

 

Oznámenie o aktualizácii č. 1 Výzvy

Oznámenie o aktualizácii č. 2 Výzvy

 

 Dokumenty na stiahnutie:

 

Ďalšie praktické príručky

 

 

Informačný seminár

 

Informačný seminár k vyhláseným výzvam na opatrenia 7.2 a 7.5 PRV sa uskutoční 19.06.2019

POZVÁNKA

 

Prezentácie z informačného seminára: